LUMIERE PRODUCTION

lumiere logo tapahtumat

TIETOSUOJA

REKISTERIN PITÄJÄ

Lumiere Production
Munkkiniemen puistotie 8A, 00330 HELSINKI

Y-tunnus 1937452-0

WWW.LUMIERE.FI

Tietosuojaa koskevat asiat:
marianna.bruno@lumiere.fi / +35840 504 3612

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta sekä Rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja palvelujen markkinointi.

REKISTERIN SISÄLTÖ

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

  • yksilöinti- ja yhteystiedot
  • tiedot palveluista
  • yhteydenottojen sisältö ja muut tiedot
  • sähköiset tunnistetiedot ja tiedot sivustojemme käytöstä
  • laskutustiedot

Saamme henkilötietoja pääsääntöisesti suoraan rekisteröidyiltä.

SÄÄNNÖN MUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (marianna.bruno@lumiere.fi). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus oikaista tietoja

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus suoramarkkinointikieltoon

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste on suostumus, rekisteröidyllä on oikeus perua suostumus milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä.

Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä tietosuojavaltuutetun toimistolle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja sisältävää tai sisältämätöntä kirjallista tai kuvallista aineistoa tarpeelliseksi näkemänsä ajan, jonka jälkeen se tuhotaan.

SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA JA INSTAGRAMISSA